Vragen? Bel 0341-820213
Samen blijven leren
Home > Archief

Categorie: Financiën

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij woningcorporaties: de afrekening servicekosten. Rolt 'ie met de spreekwoordelijke druk op de knop uit het systeem of is het iedere keer weer een tijdrovende kwelling met veel vragen, onduidelijkheden en bezwaren? Helaas is ‘t laatste nog vaak het geval.

 

Toch hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn, maar er zijn wel een aantal zaken die je goed geregeld moet hebben. Duidelijkheid, structuur en transparantie zijn hierbij heel belangrijk. Een goed automatiseringssysteem dat de afrekening verwerkt is meegenomen, maar dat bepaalt niet hoe goed de afrekening is.

 

Voor duidelijkheid kan je gebruik maken van het handboek servicekosten van de huurcommissie. Houd je zo goed mogelijk aan de regels en afspraken die hierin zijn opgenomen. De meest voorkomende situaties zijn hierin beschreven, bijv. welke kosten je in rekening mag brengen en welke niet. De huurcommissie toetst bezwaren m.b.v. het handboek.

 

Structuur:
Zorg ervoor dat de relatie tussen voorschotten en kosten duidelijk is en hoe de kosten verdeeld worden over de diverse woningen.

 

Transparantie:
Voor je eigen administratie, maar ook voor de huurder die je een afrekening stuurt, is het van belang om een specificatie van de diverse kosten te maken. Bij vragen moet je kunnen aantonen waar de kosten uit bestaan.

 

In de cursus ‘Stook- en servicekosten in de praktijk’ van FBTA leer je hoe je met de meest voorkomende stook- en servicekosten om moet gaan en welke bijzonderheden daar bij komen kijken. Daarnaast leer je met behulp van een praktische handreiking hoe je structuur kunt aanbrengen. Verder krijg je tal van praktische tips uit de praktijk van een docent met veel ervaring op het gebied van stook- en servicekosten. Ook de laatste ontwikkelingen rondom de warmtewet en zonne-energie in de servicekosten worden behandeld.

 

Kijk hier voor meer informatie en actuele data van deze training!

 

-Alfred Landmeter

 

Feb 12, 2018
Categorie: Algemeen

Maak in je werk gebruik van de kracht van kleding en kleur!

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat zij niet bewust bezig zijn met kleding. Ze dragen wat comfortabel zit of wat praktisch is. Ook als zij naar het werk gaan. ‘Het gaat om mijn kwaliteiten en om wat ik kan? Bovendien, kleding is toch een kwestie van smaak?’

 

Kleding als communicatiemiddel

Natuurlijk moet je jouw vak verstaan en spelen eigen persoonlijke voorkeuren een rol bij jouw kledingkeuze. Maar weet ook dat je met kleding en kleur kunt uitdragen hoe je wilt overkomen en wat je wilt uitstralen. Kleding is daarmee een belangrijk en krachtig communicatiemiddel in de zakelijke context.

In veel situaties is het maken van een goede eerste indruk belangrijk, zo ook in de zakelijke werkomgeving. Uit onderzoeken is gebleken dat de eerste indruk voor 55 % wordt bepaald door het uiterlijk, voor 38 % door het stemgeluid en slechts voor 7% door de inhoud, dus door wat iemand zegt. Deze percentages maken duidelijk dat de uiterlijke presentatie voor het maken van een positieve eerste indruk een belangrijk onderdeel is. Je kunt hier dus je voordeel mee doen.

 

Investeer in je uiterlijke presentatie

Gek genoeg besteden veel bedrijven veel geld en tijd aan het vergroten van de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de medewerker, maar is er veel minder aandacht voor hoe je als medewerker een krachtige en kleurrijke businesslook kunt neerzetten. Dit is een gemiste kans!

 

Kracht van kleding in de voor jou beste kleur

Als imagostylist wil ik mensen bewust maken van de kracht van kleding in de voor hen beste kleuren, juist op het werk. Ik ben van mening dat opvallend goed gekleed gaan een verschil maakt. Je neemt jezelf hiermee serieus. Daarnaast, als je jezelf op een herkenbare manier presenteert, val je eerder op en worden anderen zich meer bewust van jou.

 

Workshops Stralend en kleurrijk succesvol

Om deze reden heb ik speciaal voor bedrijven en ook voor de corporatiebranche workshops ontwikkeld, waarin de zakelijke uitstraling centraal staat. In deze workshops ontvangen de deelnemers de spelregels om die kledingkeuzes te maken waarmee zij hun eigen rol en ambitie kunnen onderstrepen. De deelnemers leren welke kledingitems en welke kleuren de professionele uitstraling versterken. Met deze inzichten ontwikkelen de deelnemers meer zelfvertrouwen over hun eigen uiterlijke presentatie en kunnen zij met meer overtuigings- en zeggingskracht handelen. Ik ben ervan overtuigd dat de deelnemers hiermee ook het eigen zakelijke succes vergroten!

 

Stylingtips

Als je kleding voor het werk kiest, is het handig te weten welke boodschap een kledingkleur of type dessin uitzendt. Zo heb je in effen kleding een meer formele uitstraling dan wanneer je een bloemenprint draagt. En ook: hoe groter het kleurcontrast, des te meer autoriteit je uitstraalt! Een donkerblauw pak staat voor gezag, professionaliteit en betrouwbaarheid. Een ruitjesoverhemd is meer casual dan een overhemd met streepdessin. Gebruik deze kennis dus bij je kledingkeuze.

 

Wil je meer weten in welke kleding en welke kleuren jij stijlvol aan het werk kunt gaan? Kijk hier en hier voor meer informatie en om je aan te melden.

 

-Berna de Jong

Jan 10, 2018
Categorie: Financiën

Financiële sturing: Structuur of Cultuur?


Van corporaties wordt verwacht dat zij meer aandacht  besteden aan de interne bedrijfsvoering. Vraagstukken als efficiency, effectiviteit, risicobeheersing, controlling en kostenbeheersing vragen meer tijd en aandacht.

 

Waar komt die aandacht nu eigenlijk vandaan en hoe groot is de noodzaak om dit vraagstuk op juiste wijze binnen de organisatie te beleggen. Corporaties zijn reeds lange tijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële continuïteit. Dit komt er op neer dat zij op de korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen.

 

De herziene woningwet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet heeft geleid tot een herijking van het speelveld van corporaties. Dit heeft grote gevolgen voor het verdienmodel van de corporatie. Het verdienmodel zit in de stenen, wat betekent dat u uw geld verdient met de exploitatie van uw bezit. Wat is de invloed van passend toewijzen, scheiding DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB en de verhuurderheffing op uw verdienmodel?

 

Belangrijk is dat corporaties de toegang tot de kapitaalmarkt veiligstellen. Dit kan alleen met voldoende borgingsruimte van het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw). Deze borgingsruimte wordt verkregen wanneer de corporatie voldoet aan een aantal ratio’s zoals door het WSW vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties houdt hierop toezicht aan de hand van de door de corporatie aangeleverde DVI en DPI, oftewel; CorpoData.

 

Is financiële sturing dan niets anders dan een kunstje? Als we binnen de structuur van de corporatie deze ratio’s beleggen dan komt het allemaal wel goed? Financiële sturing is meer dan dat! Dit is niet alleen het vraagstuk van de afdeling financiën maar raakt alle afdelingen binnen uw organisatie. Financiën is geen doel maar een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Elke afdeling binnen uw organisatie levert hier een bijdrage aan, dus zal ook elke afdeling hierbij betrokken moeten worden. Het gaat bij financiële sturing dan ook om bewustwording binnen de gehele organisatie. Maatschappelijk presteren is financieel renderen.

 

Hoe kijkt u hier tegen aan binnen uw eigen corporatie? Bent u een maatschappelijke instelling met een vastgoedvoorraad of een belegger in vastgoed met een maatschappelijke taak? Kortom; hoe hoger het rendement, hoe meer u in staat bent uw maatschappelijk doelen te realiseren. De keuze is aan u. Welke keuze u ook maakt, dit zal effect hebben op het verdienmodel van de corporatie.

 

Waar de corporatie nog niet zo lang geleden activiteiten gestuurdeorganisaties waren waar vastgoed zich bezighield met de stenen, wonen met de klant en financiën met de centen, is er nu sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen alle partijen. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en een andere stijl van leidinggeven. Dit zal leiden tot een andere cultuur binnen de organisatie. Kortom; financiële sturing is méér dan techniek en een kunstje.

 

Het driekamermodel kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Het gaat bij dit model om de samenhang en samenwerking tussen de maatschappelijke kamer, vastgoedkamer en vermogenskamer. Deze verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie is van wezenlijk belang om het verdienmodel veilig te stellen en de bewustwording binnen uw organisatie te vergroten. Om uw organisatie echt aan te passen aan de veranderde rol en positie van corporaties zult u vanuit een herijking van doelstellingen, missie en visie een duidelijke focus moeten hebben over welke eisen aan de kwaliteit van uw organisatie worden gesteld. Denken als belegger en doen als een corporatie vraagt om een herijking van uw corporate identity.

 

Tijdens trainingen van FBTA wordt met name op deze organisatieontwikkelingen ingegaan. Financiële sturing en verantwoording is geen kunstje. Het is geen doel, maar een middel en van belang voor iedereen die werkzaam is bij een corporatie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.fbta.nl.

 

-Alfred Landmeter

Nov 10, 2017
Categorie: Communicatie

In een vestiging van onze corporatie is een vervelend incident geweest: een huurder stelt dat hij tijdens een bezoek is gestruikeld over een losliggende mat en stelt ons nu aansprakelijk. Twee klantenservicemedewerkers waren erbij en hebben het zien gebeuren. Omdat ik er zelf niet bij was, heb ik geprobeerd te achterhalen wat er nu precies is voorgevallen. Los van elkaar heb ik de medewerkers gevraagd het verhaal te vertellen. Op enkele punten wijken de verhalen echt van elkaar af. Is dat nou een teken dat een van beiden liegt? Ze hebben toch echt allebei hetzelfde zien gebeuren!


Waarnemen: hoe werkt het?

Iedereen wordt via zijn zintuigen voortdurend blootgesteld aan prikkels. Omdat die enorme hoeveelheid prikkels niet te verwerken is, wordt er –gelukkig- automatisch in je brein een selectie gemaakt in het aanbod. Pas als je bewust en met verstand de prikkel registreert, is er sprake van een waarneming, een gewaarwording. Een fout die heel veel mensen maken, is dat ze denken dat hun zintuigen onafhankelijke instrumenten zijn: wat zij waarnemen is ook automatisch precies datgene dat zij menen dat het is. Niets is echter minder waar.


Waarnemen en interpreteren gebeurt razendsnel. Je zoekt als vanzelf naar verbanden en samenhang in de waarnemingen. Hierdoor ga je, zoals gezegd, automatisch gegevens selecteren en informatie onderbrengen in behapbare schema’s: goed – fout, aangenaam – vervelend. Dat gebeurt op basis van ervaring en kennis over bepaalde zaken, behoeften, interesses, vooroordelen en je referentiekader. Vraag bijvoorbeeld een kapper naar een omschrijving van een persoon. De kans is groot dat hij je details over de haarkleur en haardracht van die persoon kan vertellen. Bij iemand die die interesse niet heeft, kost dat vaak meer moeite. Maar in veel gevallen kan zo iemand wel weer makkelijker andere informatie geven, vanuit zijn of haar kennis, interesses en referentiekader.


Waarnemen of ‘voor waar aannemen’: stel de juiste vragen!

Houd rekening met de beperkingen in ieders waarnemingen: wat jij ziet als ‘de’ werkelijkheid, ziet een ander wellicht anders. Dat ligt niet aan jou of aan de ander, maar aan ieders referentiekader. Probeer daarom bij onderzoek naar een incident antwoord te geven op de 7 ‘gouden’ W’s: Wie, Wat, Waar, Waarmee, Welke wijze, Wanneer, Waarom. Sta met name goed stil bij de 8e gouden W, de reden van wetenschap. Het gaat immers om waarheidsvinding, Fact Finding!


De achtste W moet de vraag beantwoorden op welke wijze iemand de informatie heeft verkregen. Je moet je altijd afvragen hoe, dus op welke manier, jijzelf maar ook de betrokkene(n) iets heeft/hebben waargenomen.


Fact Finding biedt handvatten

De training Fact Finding leert je om de juiste vragen te stellen om de waarheid boven tafel te krijgen. Op 8-9 november start de eerstvolgende training. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Sep 26, 2017
Categorie: Algemeen

Je gedachten de baas


Gedachten zijn onze grootste vriend en vijand te gelijk. Ze kunnen ons tot grootte hoogte brengen en ons letterlijk tot de dood aan toe gekdraaien. Zo bleek in een recente studie dat mensen liever een elektrische schok kregen dan alleen te zijn met hun gedachten. Deelnemers moesten 6 tot 15 minuten alleen zijn zonder afleiding in een lege kale ruimte. 67 procent van de mannelijke deelnemers en 25 procent van de vrouwelijke deelnemers gaf zichzelf liever een elektrische schok dan dat ze de tijd uit moesten zitten.

 

Eigenlijk kun je dat zonder onderzoek ook wel bedenken, kijk maar hoe nijdig vliegtuigpassagiers worden als het entertainmentschermpje het niet doet en ze 5 min met zichzelf zijn opgescheept. Onze tactiek om met onze vervelende gedachten om te gaan (als we ze al bewust zijn!), is ze te onderdrukken of ze juist blindelings te volgen (de zak chips is op voordat je er erg in hebt). Gelukkig is er ook een derde optie; Mindfulness biedt een techniek om je gedachten van een gezonde afstand te bezien, zodat je de baas blijft welke je bewust wilt volgen en welke je wilt loslaten. Met andere woorden: vrijheid.

 

Oefensuggestie: Neem vandaag 5 min de tijd om opmerkzaam te zijn van gedachten die opkomen. Hou het simpel en plak er een simpel etiketje op ‘Denken’ zonder je in de inhoud van het verhaal te verdiepen, het te willen begrijpen, door te willen analyseren of fantaseren. Succes!

 

Mindfulnesstraining is geschikt wanneer je:
- beter om wilt leren gaan met spanning, onrust en piekeren.
- beter om wil leren gaan met lichamelijke klachten
- af wilt van het gevoel ‘geleefd te worden’
- beter wilt slapen
- beter om wilt gaan met emoties die je soms overspoelen

 

Nieuwsgierig? Mocht je iemand weten, of zelf interesse hebben is dit een mooie gelegenheid.  Schrijf je dan nu in!

 

Wat is mindfulness? De basis van mindfulness is aandacht brengen in de enige tijd die we hebben: nu. Om in elk moment van je leven, ook de meest pijnlijke, zo volledig mogelijk en gelukkig te leven. Zoals je je spieren in de sportschool traint, kun je ook deze vaardigheid trainen. Het biedt een manier om je aandacht te trainen, zodat die niet willoos heen en weer schiet tussen toekomst en verleden, maar daar waar jij hem hebben wilt. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode leert je stap voor stap stress beter te hanteren, minder te piekeren, je concentratie te verbeteren en je zelfvertrouwen en je veerkracht te verhogen. Dit doen we onder andere door middel van aandachts-, concentratieoefeningen. Deelnemers ervaren deze training als waardevol.

Sep 4, 2017
Categorie: Algemeen

Wist je dat?

  • Walt Disney ooit ontslagen is bij een krant omdat hij ‘geen originele ideeën‘ zou hebben.

  • Thomas Edison van een docent te horen heeft gekregen dat hij te dom was om überhaupt iets te leren.

  • Michael Jordan uit zijn basketbalteam op de middelbare school is gegooid omdat hij niet genoeg talent zou hebben.

Wat zou er gebeurd zijn als zij na deze ervaring hadden gedacht: ik stop ermee. Dan hadden wij in ieder geval nooit van ze gehoord. Terwijl het best begrijpelijk zou zijn dat zij bij deze tegenslagen hadden gedacht: ik ga verder in een ander veld. Gelukkig hadden ze allemaal een groei mindset.

 

In een onderzoek naar leermotivatie concludeert psychologe Carol Dweck van Stanford University dat er twee mindsets zijn om te reflecteren op leerervaringen: een statische mindset en een groei mindset. Mensen met een statische mindset gaan ervan uit dat talent vast ligt, je wordt ermee geboren en er is niets aan te veranderen. Successen en mislukkingen worden dan ook volledig toegewijd aan de aan- of afwezigheid van talent. Met als gevolg dat zij niet het idee hebben invloed te hebben in de eigen groei en ontwikkeling. Mensen met een groei mindset zijn van mening dat succes en verbetering ontstaat als gevolg van toewijding, doorzettingsvermogen en inspanning. Deze twee basisaannames hebben flinke gevolgen voor hoe iemand in het leven staat en uitdagingen aangaat.

Twee voorbeelden:

Peter heeft een statische mindset. Hij heeft nooit echt moeite hoeven doen om te slagen voor het VWO en behoorde altijd tot de beste in zijn klas. In zijn studie Natuurkunde merkt hij echter dat de stof erg moeilijk is. Wanneer hij een krappe 5 voor zijn eerste tentamen heeft gehaald, concludeert Peter dat hij misschien toch niet zo slim is. Peter denkt erover na om maar te stoppen met de studie.

 

Aan de andere kant hebben we Marieke. Marieke heeft een groei mindset. Marieke heeft altijd flink gestudeerd voor haar cijfers op het VWO en ook altijd mooie cijfers behaald. Ook zij begint een studie Natuurkunde. Zij merkt dat het niveau wel een stuk hoger ligt en haalt ook net een 5 voor haar eerste tentamen. Marieke vraagt zich af of ze wel de juiste leerstrategie heeft toegepast en of er dingen zijn die ze op een andere en betere manier kan aanpakken. Marieke vraagt een inkijkmoment bij de docent aan om samen het tentamen door te spreken.

 

Marieke en Peter zitten in hetzelfde bootje. Toch zal de impact van beiden op het niet halen van het eerste tentamen compleet anders zijn. Het goede nieuws voor Peter is dat een groei mindset aan te leren is. Hieronder lees je een paar tips om een groei mindset te ontwikkelen.

Kijk eens echt eerlijk in de spiegel

Onderzoek welke competenties je in huis hebt waar je sterk in bent. Stel jezelf de vraag hoe het komt dat je daar zo goed in bent geworden. Is het je altijd eenvoudig afgegaan of heb je er hard voor moeten werken en op welke manier heb je dat dan gedaan? Wat heeft je geholpen om beter te worden?

Focus op het proces ipv eindresultaat

Reflecteer op zowel succesvolle als minder succesvolle ervaringen en vraag jezelf af wat je gedaan hebt waardoor iets niet goed ging of juist een succes is geworden. Wat kun je leren uit de situatie? Vraag je ook af wat je zou kunnen doen om te zorgen dat het de volgende keer (nog) beter gaat.

Geef jezelf complimenten voor de voortgang

Vaak zijn mensen pas tevreden als iets volledig gelukt is. Daardoor verliezen ze de voortgang en de ontwikkeling uit het oog, wat demotiverend kan werken. Door juist de focus te leggen op kleine stappen en de vooruitgang die je maakt, blijf je gemotiveerd om te blijven ontwikkelen en te werken om beter te worden.

Wees als Pipi Langkous

Pipi zei ooit: ‘Ik heb het nog nooit gedaan dus ik denk dat ik het wel kan’. Met deze instelling gaat Pipi continu nieuwe uitdagingen en avonturen aan. Misschien lukken ze niet allemaal, maar ze leert er wel van en zal de volgende keer meer beslagen ten ijs komen.

Spiegelgesprek

Wil je wat hulp bij het kijken in de spiegel en heb je behoefte om eens te reflecteren op jou werksituatie? Misschien is een spiegelgesprek van Tornak dan iets voor je.

 

Wouter Hoogenboom

Jun 21, 2017
groei mindset
Categorie: Communicatie

Woningcorporatiemedewerkers hebben zo hun favoriete Engelse woorden. Dat zijn vaak de woorden die heel handig zijn om te weten, maar soms ook lastig om in je hoofd te krijgen. De technische mensen voeren vaak gesprekken over schimmel (mould) en ventilatie. En over een verstopt toilet. Servicedesk medewerkers willen natuurlijk de hele procedure kunnen uitleggen in het Engels. Tijdens onze Engelse taaltraining maken we vaak een top 5 van de favoriete woorden. De top 5 van de laatste training ziet er zo uit:

 

De technische woorden top 5:
5. tiles (tegels)
4. socket (stopcontact)
3. sink plug (afvoerputje)
2. drain cleaning company (ontstoppingsbedrijf) 
1. mould (schimmel)

 

De verhuurmakelaars top-5:
5. debit card (bankpas)
4. debt collection (incasso)
3. procedure (procedure)
2. application (inschrijving)
1. tenant (huurder)

 

Tijdens de training Engels voor corporatie medewerkers leren de deelnemers veel nieuwe woorden, met name vakjargon. Je weet dan bijvoorbeeld wat het Engels is voor zwanenhals of automatische overschrijving. De uitdaging is dan om je nieuwe kennis te onthouden, het liefst voor een lange tijd. Hoe doe je dat?

 

Hardop praten, ook als je alleen bent


In de weken vlak na de training ga je met je collega’s of alleen de gesprekken oefenen. Hardop. Ook als je alleen bent: in de auto, tijdens het stofzuigen, onder het onkruid wieden, het maakt niet uit. Jij hebt natuurlijk de rol van de corporatiemedewerker en legt uit hoe de toewijzing van een woning werkt, welke documenten de nieuwe huurder moet inleveren, wat je als woningcorporatie (niet) doet aan schimmel in de badkamer enz.  Als je dat een week lang dagelijks 10 minuten doet, zit het na een week behoorlijk in je geheugen gegrift. Na die week hoeft het niet meer elke dag. Dan kan je het beperken tot 1 keer per week. Later zelfs nog minder vaak.

Daag jezelf uit

Je kunt het jezelf natuurlijk makkelijk maken. Dat is niet zo moeilijk. Effectiever is om actief te oefenen, waarbij je woorden ook weer even opzoekt als je ze bent vergeten. Lastig te onthouden woorden kan je dan bijvoorbeeld op een geel briefje zetten en op je beeldscherm plakken. Je kunt ze ook op je handen schrijven zoals je vroeger misschien deed op school. Maar ja, hoelang kan je dan je handen niet wassen? Een week? Want na een week actief ermee bezig zijn, zit het woord al aardig goed in je geheugen.

Mindmap

Tijdens de training werken we met een mindmap per onderwerp. Je hebt daarmee op 1 pagina een overzicht van de woorden die je nodig hebt om te praten over bijvoorbeeld een reparatie van de verwarmingsketel, het uitleggen van de gang van zaken rond afval, of een ander praktisch onderwerp. Mindmaps zijn handig om mee te oefenen en als naslagdocument. Als je aan het praten bent, hoef je er maar even naar te kijken en je vindt het woord weer snel.

Voor informatie over de training Engels voor corporatiemedewerkers, waar je leert wat jij nodig hebt in de dagelijkse praktijk, kijk eens naar onze training 'How do you call a swaenhals in English?'

May 2, 2017
learning english
Categorie: Algemeen

‘Gelegenheid maakt de dief’ zeggen ze wel eens. Wat kan ik doen om binnen onze corporatie die ‘gelegenheid’ te minimaliseren? Je kunt niet altijd alles uitsluiten. Want als mensen kwaad willen doen, dan vinden ze altijd wel een manier om het voor elkaar te krijgen. Hieronder volgen enkele adviezen waardoor je in ieder geval de kans op interne diefstal en ander ongeoorloofd gedrag kunt verkleinen.

Bind de kat niet op het spek

Zorg voor afgebakende autorisaties per functie als het gaat om toegang tot bepaalde computersystemen. Geef bijvoorbeeld medewerkers die niets met woningtoewijzing aan huurders te maken hebben, geen toegang tot dat systeem. Op die manier kunnen ze ook niet in de verleiding worden gebracht iemand ‘een vriendendienst te bewijzen’. Hetzelfde geldt voor de huurincasso.

 

‘Verdwijnen’ er regelmatig kantoorartikelen of onderhoudsmaterialen? Ga dan eens na hoe er wordt bijgehouden wat mensen precies meenemen? Bestaan er afspraken over het terugbrengen van overgebleven materialen? Zijn die afspraken er niet? Dan is het niet verbazingwekkend dat medewerkers de materialen niet terugbrengen. Misschien niet eens uit kwade wil, maar simpelweg ‘omdat we dat nooit doen’.

 

Doorbreek de gewoonte! Zorg voor registratie van goederen en materialen die medewerkers meekrijgen. Maar houd ook of de restanten materiaal terugkomen. Komen die niet terug, vraag er dan naar. Wellicht betekent dit een mentaliteitsverandering: het kon altijd, niemand deed er moeilijk over, en nu ineens mag het niet meer. Geef daarin zelf het goede voorbeeld, zorg dat de gehele organisatie dezelfde boodschap uitdraagt als het gaat om integriteit.

Neem een aantal preventieve maatregelen

Afhankelijk van de situatie zijn maatregelen denkbaar, bijvoorbeeld:

  • Laat huurders hun huur in de woonwinkel met pin betalen, zo min mogelijk met contant geld.
  • Plaats lockers voor de persoonlijke eigendommen van medewerkers.
  • Hang openlijk camera’s op met een bordje ‘hier waken wij over uw en onze eigendommen’.
  • Stel regels op hoe er met materialen en gereedschappen moet worden omgegaan. Controleer dit ook regelmatig.

Zorg voor een afschrikkende werking

Zorg dat voor het personeel duidelijk is wat de consequenties zijn als iemand wordt betrapt op interne diefstal, fraude belangenverstrengeling etc. Neem in het bedrijfsreglement op welke onderzoeksmiddelen het bedrijf mag inzetten als er sprake is van het vermoeden van diefstal of ander ongeoorloofd gedrag. Denk hierbij aan het plaatsen van een verborgen camera. Maar benoem ook wat de consequentie is als het vermeende feit wordt aangetoond: ontslag op staande voet, terugbetaling van gestolen goederen. Uiteindelijk kun je niet alles volledig ‘dichttimmeren’. Je kunt zich ook oprecht afvragen of je dat moet willen. Werken met collega’s betekent ook: kunnen vertrouwen op collega’s.

En wat als het je toch overkomt?

Gebeurt er ondanks alles toch iets? Doe dan geen overhaaste dingen in een emotionele opwelling, bijvoorbeeld iemand rechtstreeks confronteren met een roddel over betrokkenheid bij de diefstal. Zet eerst zorgvuldig de stappen voor het doen van een onderzoek. Hoe je dat het beste kunt doen, leer je tijdens de training Fact Finding.

Apr 26, 2017
Categorie: Financiën

De 20/80 regel

Een veel gehoorde opmerking bij corporaties is: waar en hoe kan ik mijn kostenstructuur verder optimaliseren? Corporaties die hun financiën verder op orde willen brengen kijken hierbij vaak naar de grote uitgaven als personeel en onderhoud. Deze zijn op korte en lange termijn door de corporatie zelf beïnvloedbaar en op de achterkant van een sigarendoos is relatief makkelijk in kaart te brengen wat de financiële gevolgen van de bezuinigen zijn. Hierop is ook de 20/80 regel van toepassing: 20 procent van de maatregelen levert een rendement van 80 procent op.

Maar wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? Als de inspanningsverplichting van de corporatie gelijk blijft neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan de klant? Is er voldoende capaciteit op opvolging te geven aan alle acties die van de corporaties wordt gevraagd? De kracht van corporaties is dat zij weten wat er zich afspeelt in de wijk om zodoende op adequate wijze maatregelen te nemen.

Verdienmodel onder druk

Bezuinigen op onderhoud kan gevolgen hebben voor het verdienmodel van de corporatie. Verhuurbaarheid, waardeontwikkeling en huurontwikkeling kunnen onder druk komen te staan. Zijn dit dan wel de juiste acties? Vanzelfsprekend is het altijd goed om kritisch te kijken naar dit soort posten. Op korte termijn wellicht wel. En op de lange termijn? Zolang het middel niet erger is dan de kwaal.

Alfred Landmeter

 

Financiën zijn voor corporaties geen doel op zich, ze hebben geen aandeelhouders die een financieel rendement vragen. Corporaties zijn maatschappelijke instellingen welke een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren. Om deze bijdrage mogelijk te maken moet er ook een financieel rendement gerealiseerd worden.

 

De herziene woningwet


De herziene woningwet heeft grote gevolgen voor het financiële speelveld van corporaties. Terug naar de kerntaak, passend toewijzen en oplopende verhuurdersheffing zetten het verdienmodel verder onder druk. Wat kunnen corporaties dan nog meer doen? Vaak zien we de kleine dingen over het hoofd of die lijken niet belangrijk. Echter alles bij elkaar kan dit toch tot aanzienlijke besparingen leiden.

 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het doorlichten van de bestaande kostenstructuur w.o. Abonnementen, verzekeringen, optimalisatie van bedrijfsprocessen etc. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de financiële gevolgen van hun handelingen. Kostenbewustzijn is voor iedereen van groot belang. FBTA organiseert speciaal voor dit doel de training kostenbewust werken. Of neem een kijkje naar het volledige aanbod van financiële trainingen.

 

Apr 4, 2017
kostenbesparingen
Categorie: Communicatie

Je vertegenwoordigt je organisatie. Naar klanten, maar misschien ook online. In blogs bijvoorbeeld. Wat kan wel, wat werkt, wat niet?  De volgende vijf stappen geven je houvast.

Wat is het doel en de kern van je blog?

Wil je amuseren of informeren? Aansporen of verleiden? En hoe kun je de kern van je blog in één zin samenvatten? Denk ierover na voor je begint te schrijven en wijk er niet vanaf.

 

Maak het persoonlijk


Dat je een zakelijk blogartikel schrijft, wil niet zeggen dat je niet persoonlijk kunt zijn. Als je iemand een zakelijke e-mail stuurt, wens je hem of haar ook een fijne vakantie. Toch? Schrijven vanuit je eigen ervaringen en visie maakt je geloofwaardiger. Je stelt je kwetsbaarder op. De lezer voelt zich meer met je verbonden, waardoor je eerder je zakelijke doelen behaalt.

Vergeet je lezer niet

Als je voor een zaal vol mensen spreekt, willen zij waarschijnlijk a) relevantie en b) interactie. Voor een blog geldt hetzelfde. Laat merken dat je aan je lezer denkt door niet alleen over jezelf te schrijven, maar juist ook over je doelgroep. En door bijvoorbeeld af te sluiten met een vraag of call-to-action.

 

Kies voor ondersteunend of verleidelijk beeldmateriaal

 

Want het oog wil ook wat.

Corrigeer en optimaliseer je tekst

Vinden jij en een proeflezer je blog inhoudelijk top? Check ‘m dan nog even op type-, stijl-, spelling- en grammaticafouten. Zorg ook dat je je blog optimaliseert voor zoekmachines. Zodat je eerder en beter gevonden wordt in Google. In de training zakelijk schrijven evalueren we graag jouw blogartikel.

 

 

Mar 20, 2017
blog
Categorie: Algemeen
Het is weer tijd voor de planningsgesprekken. Welke resultaten wil de medewerker dit jaar bereiken binnen zijn functie en in het team? Welke kennis, vaardigheden en houding heeft de medewerker daarvoor nodig en heeft hij deze in huis?
Ieder jaar is het weer een uitdaging voor de medewerker om dit plan te realiseren. Voor de manager is het de kunst om de ontwikkeling van de medewerker te monitoren en daarin te ondersteunen, te sturen en aan te moedigen waar hij het nodig heeft.

De Corporatie Academie ondersteunt medewerkers bij het concretiseren van hun leervraag en het zoeken naar een daarbij passende leeractiviteit. Managers ondersteunen we bij het zoeken naar passende leeractiviteiten bij het teamontwikkelingsplan.

In het LMS (leer management systeem) kunnen de leeractiviteiten aan functies van de medewerkers gekoppeld worden. Ook de leeracties in de POP van de medewerker, kunnen in een persoonlijke leerlijn vastgelegd worden. Deze leerplannen of leerlijnen geven jou in 1 oogopslag overzicht op de leeractiviteiten die de verschillende medewerkers van plan zijn te doorlopen:
  • Wie heeft zich al aangemeld voor trainingen?
  • Wie verdient extra aandacht omdat hij of zij nog geen stappen heeft ondernomen?
  • En wie verdient juist een extra schouderklopje omdat hij activiteiten heeft afgerond?
Het LMS geeft managers inzicht in het niveau van medewerkers en richting aan hun ontwikkeling en dat van het team. Zo kan er planmatig gewerkt worden aan de ontwikkeling van het team. Maar ook de medewerker heeft steeds een actueel overzicht van zijn ontwikkeling.

Klik op onderstaande afbeeldingen om voorbeelden te bekijken van het medewerkerscherm (links) en het managersscherm (rechts). In verband met privacy zijn een aantal gegevens (achternamen en corporatienamen) verwijderd uit bovenstaande afbeeldingen.

medewerkersscherm
managersscherm
Jan 26, 2017
alles wat je aandacht geeft groeit
Categorie: Algemeen

Beoordelings- en functioneringsgesprekken staan op losse schroeven. Steeds meer werknemers zouden het functioneringsgesprek liever afgeschaft zien. Dit blijkt o.a. uit een benchmarkonderzoek onder 1100 werknemers van Raet.  In dit onderzoek geeft 80 procent aan dat het functioneringsgesprek in zijn huidige vorm zijn langste tijd gehad heeft.

Het functioneringsgesprek wordt vaak als een ‘moetje’ beschouwd. Een keer per jaar komen manager en medewerker bij elkaar om stil te staan bij het functioneren van de medewerker en persoonlijke ontwikkeldoelen te formuleren. Dit gesprek wordt zowel door de medewerker als de manager vaak als ‘ongemakkelijk’ ervaren.

Geen wetenschappelijk bewijs

Hoogleraar Human Resource Management Paul Boselie (NRC, 2016) geeft aan dat er geen wetenschappelijk bewijs is voor de gedachte dat functionerings- en beoordelingsgesprekken bijdragen aan betere prestaties van de organisatie en het welzijn van de werknemer. Wel is er bewijs dat regelmatiger de dialoog opzoeken met werknemers de prestaties en het welzijn bevorderen.  Het geven van feedback werkt namelijk het best wanneer deze kort op het incident van toepassing gegeven wordt. Op deze manier is feedback concreet te vertalen naar de werksituatie en naar het gewenste gedrag.

Geen functioneringsgesprek, maar wat dan wel?

Een alternatief voor functioneringsgesprekken is het ontwikkelen van een feedbackcultuur waarin continu over en weer feedback wordt gegeven. Teamleiders en managers moeten hierin een voorbeeldrol spelen waarbij ook zij actief om feedback gaan vragen. Dit wordt in eerste instantie als erg spannend ervaren, maar men ziet dat hoe vaker dit gebeurt hoe meer mensen er open voor staan en er actief mee aan de slag gaan. Medewerkers zijn vaak intrinsiek ontwikkelgericht en willen zelf aan het roer staan van de eigen ontwikkeling. Wanneer dit bevorderd wordt door managers binnen een open cultuur, ontwikkelen medewerkers zich ook zonder dat daar veel functioneringsgespreksverslagen voor nodig zijn.

 

Functie of rol


Een andere reden waarom functioneringsgesprekken vaak hun doel voorbij schieten, is het snelle tempo waarin veranderingen op de werkvloer zich voltrekken. Nieuwe werkwijzen en rollen zorgen ervoor dat er niet altijd meer sprake is van één helder omschreven functie. Hierdoor wordt het voor managers lastiger om slechts een keer per jaar op het gedrag van de medewerker te sturen. Des te belangrijker om de vinger aan de pols te houden en continu met elkaar in gesprek te blijven. Deze ontwikkeling vereist wel dat medewerkers zelf duidelijker de regie nemen over hun ontwikkeling.

Persoonlijk leiderschap

Om die regie te kunnen nemen is persoonlijk leiderschap van belang:  de bekwaamheid zelf richting te geven aan leven en werk. Durven handelen en besluiten nemen vanuit jezelf om actief bij te dragen aan de (werk)omgeving. Doordat medewerkers op deze manier de bal bij zichzelf leggen, versterken zij hun autonomie en gevoel van competentie. Dit is direct van invloed op de prestaties van de organisatie. Het ziekteverzuim daalt zichtbaar en medewerkers brengen vanuit een gevoel van autonomie vaak vrijwillig meer tijd op het werk door.

In de training persoonlijk leiderschap van Tornak leer je jouw persoonlijke kracht effectief in te zetten op het werk.

Jan 10, 2017
Functioneringsgesprek
Categorie: HR

Afgelopen maandag zijn twee van onze trainers door RTLZ geïnterviewd. Piet van Gelder en Bregje De Lannoy-Walenkamp verzorgen voor de Corporatie Academie een training in fraudebestrijding: Fact Finding.

 

Naar aanleiding van de veroordeling van een stelende supermarktcaissière, wilde RTLZ graag weten hoe je kunt handelen als het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude of diefstal. "Mensen die fraude plegen, zijn vaak al langere tijd in dienst. Het zijn de mensen waarop leidinggevenden al heel lang leunen en waarvan ze het minst verwachten dat zij hun vertrouwen beschamen", zegt De Lannoy-Walenkamp.

 

"Als dat toch gebeurt hebben mensen het gevoel van: 'verdorie nog aan toe, uitgerekend hij of zij belazert me!'" Daarnaast vinden mensen het moeilijk om er open over te zijn, zegt ze. "Ze zijn bang voor reputatieschade, dat mensen denken dat je die sukkel bent die erin is getrapt. Maar het komt altijd naar buiten. Je kunt het dan maar beter gecontroleerd bekend maken." Het volledige artikel kun je lezen op de website van RTLZ.

Dec 23, 2016
Categorie: Algemeen

Het gerucht doet de ronde dat een medewerkster zich wel erg vaak ziek meldt en ondertussen een eigen internetbedrijfje is begonnen dat goed schijnt te lopen. Collega’s mopperen hierover, want ze moeten soms uit haar naam afspraken met bewoners afzeggen. Bovendien moeten ze met minder mensen hetzelfde werk uitvoeren. Wat moet ik als leidinggevende nu doen en vooral wat moet ik niet doen? Een dergelijk signaal negeren, zou zeer onverstandig zijn. Onvrede of onrust binnen je team moet zo snel mogelijk weggenomen worden, voordat dit soort verhalen een heel eigen leven gaat leiden. Maar ga wel doordacht te werk. Een paar tips.

Trek het verhaal dat de ronde gaat na

Het risico bij verhalen die rondgaan, is dat mensen ze klakkeloos voor waar aannemen. Informeer daarom bij de mensen die het verhaal rondvertellen wat zij precies weten over het mogelijke eigen bedrijf van de medewerker en hoe zij dit weten. Heeft iemand ook echt de website van deze collega bezocht, of is het alleen ‘van horen zeggen’? De informatie die dit oplevert, bevat wellicht aanwijzingen die nagetrokken kan worden om de juistheid van het verhaal te bevestigen, of juist te ontkrachten. Blijf met een open blik je informatie verzamelen. Het gaat er immers om de waarheid boven tafel te krijgen.

Onderzoek de ziekmeldingen

Ga bij personeelszaken na hoe vaak iemand zich de afgelopen periode feitelijk heeft ziek gemeld. Is daar een patroon in te ontdekken? Gaat het bijvoorbeeld om hele dagen of steeds een paar uur? Meldt iemand zich steeds dezelfde dag in de week ziek of in dezelfde periode in de maand? Ligt dit aantal ziekmeldingen ook daadwerkelijk boven het gemiddelde ziekteverzuim in de organisatie? Mogelijk heeft personeelszaken ook andere informatie die van belang kan zijn bij het beoordelen wat er nu exact aan de hand is. Denk bijvoorbeeld aan loonbeslag.

Voer een informatief gesprek met de betrokkene

Als iemand daadwerkelijk met enige regelmaat zich ziek meldt, is het alleen al uit goed werkgeverschap verstandig om met deze collega om de tafel te gaan. Uit oprechte belangstelling om te horen hoe het met iemand gaat, of er wellicht zaken spelen die zijn weerslag kunnen hebben op het werk. Zolang je dat gesprek open en oprecht voert, dus zonder ‘verborgen agenda’ om iemand een uitspraak te ontlokken of te betrappen, kan dit heel waardevol zijn.

En wat als het verhaal waar blijkt te zijn? In dat geval zul je een confronterend gesprek met de collega moeten voeren. Hoe je dat het beste kunt doen, komt uitgebreid aan bod in de training Fact Finding.

Dec 12, 2016