Vragen? Bel 0341-820213
Samen blijven leren
Home > Blog

Categorie: Financiën

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij woningcorporaties: de afrekening servicekosten. Rolt 'ie met de spreekwoordelijke druk op de knop uit het systeem of is het iedere keer weer een tijdrovende kwelling met veel vragen, onduidelijkheden en bezwaren? Helaas is ‘t laatste nog vaak het geval.

 

Toch hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn, maar er zijn wel een aantal zaken die je goed geregeld moet hebben. Duidelijkheid, structuur en transparantie zijn hierbij heel belangrijk. Een goed automatiseringssysteem dat de afrekening verwerkt is meegenomen, maar dat bepaalt niet hoe goed de afrekening is.

 

Voor duidelijkheid kan je gebruik maken van het handboek servicekosten van de huurcommissie. Houd je zo goed mogelijk aan de regels en afspraken die hierin zijn opgenomen. De meest voorkomende situaties zijn hierin beschreven, bijv. welke kosten je in rekening mag brengen en welke niet. De huurcommissie toetst bezwaren m.b.v. het handboek.

 

Structuur:
Zorg ervoor dat de relatie tussen voorschotten en kosten duidelijk is en hoe de kosten verdeeld worden over de diverse woningen.

 

Transparantie:
Voor je eigen administratie, maar ook voor de huurder die je een afrekening stuurt, is het van belang om een specificatie van de diverse kosten te maken. Bij vragen moet je kunnen aantonen waar de kosten uit bestaan.

 

In de cursus ‘Stook- en servicekosten in de praktijk’ van FBTA leer je hoe je met de meest voorkomende stook- en servicekosten om moet gaan en welke bijzonderheden daar bij komen kijken. Daarnaast leer je met behulp van een praktische handreiking hoe je structuur kunt aanbrengen. Verder krijg je tal van praktische tips uit de praktijk van een docent met veel ervaring op het gebied van stook- en servicekosten. Ook de laatste ontwikkelingen rondom de warmtewet en zonne-energie in de servicekosten worden behandeld.

 

Kijk hier voor meer informatie en actuele data van deze training!

 

-Alfred Landmeter

 

Feb 12, 2018
Categorie: Algemeen

Maak in je werk gebruik van de kracht van kleding en kleur!

Regelmatig hoor ik mensen zeggen dat zij niet bewust bezig zijn met kleding. Ze dragen wat comfortabel zit of wat praktisch is. Ook als zij naar het werk gaan. ‘Het gaat om mijn kwaliteiten en om wat ik kan? Bovendien, kleding is toch een kwestie van smaak?’

 

Kleding als communicatiemiddel

Natuurlijk moet je jouw vak verstaan en spelen eigen persoonlijke voorkeuren een rol bij jouw kledingkeuze. Maar weet ook dat je met kleding en kleur kunt uitdragen hoe je wilt overkomen en wat je wilt uitstralen. Kleding is daarmee een belangrijk en krachtig communicatiemiddel in de zakelijke context.

In veel situaties is het maken van een goede eerste indruk belangrijk, zo ook in de zakelijke werkomgeving. Uit onderzoeken is gebleken dat de eerste indruk voor 55 % wordt bepaald door het uiterlijk, voor 38 % door het stemgeluid en slechts voor 7% door de inhoud, dus door wat iemand zegt. Deze percentages maken duidelijk dat de uiterlijke presentatie voor het maken van een positieve eerste indruk een belangrijk onderdeel is. Je kunt hier dus je voordeel mee doen.

 

Investeer in je uiterlijke presentatie

Gek genoeg besteden veel bedrijven veel geld en tijd aan het vergroten van de inhoudelijke kennis en vaardigheden van de medewerker, maar is er veel minder aandacht voor hoe je als medewerker een krachtige en kleurrijke businesslook kunt neerzetten. Dit is een gemiste kans!

 

Kracht van kleding in de voor jou beste kleur

Als imagostylist wil ik mensen bewust maken van de kracht van kleding in de voor hen beste kleuren, juist op het werk. Ik ben van mening dat opvallend goed gekleed gaan een verschil maakt. Je neemt jezelf hiermee serieus. Daarnaast, als je jezelf op een herkenbare manier presenteert, val je eerder op en worden anderen zich meer bewust van jou.

 

Workshops Stralend en kleurrijk succesvol

Om deze reden heb ik speciaal voor bedrijven en ook voor de corporatiebranche workshops ontwikkeld, waarin de zakelijke uitstraling centraal staat. In deze workshops ontvangen de deelnemers de spelregels om die kledingkeuzes te maken waarmee zij hun eigen rol en ambitie kunnen onderstrepen. De deelnemers leren welke kledingitems en welke kleuren de professionele uitstraling versterken. Met deze inzichten ontwikkelen de deelnemers meer zelfvertrouwen over hun eigen uiterlijke presentatie en kunnen zij met meer overtuigings- en zeggingskracht handelen. Ik ben ervan overtuigd dat de deelnemers hiermee ook het eigen zakelijke succes vergroten!

 

Stylingtips

Als je kleding voor het werk kiest, is het handig te weten welke boodschap een kledingkleur of type dessin uitzendt. Zo heb je in effen kleding een meer formele uitstraling dan wanneer je een bloemenprint draagt. En ook: hoe groter het kleurcontrast, des te meer autoriteit je uitstraalt! Een donkerblauw pak staat voor gezag, professionaliteit en betrouwbaarheid. Een ruitjesoverhemd is meer casual dan een overhemd met streepdessin. Gebruik deze kennis dus bij je kledingkeuze.

 

Wil je meer weten in welke kleding en welke kleuren jij stijlvol aan het werk kunt gaan? Kijk hier en hier voor meer informatie en om je aan te melden.

 

-Berna de Jong

Jan 10, 2018
Categorie: Financiën

Financiële sturing: Structuur of Cultuur?


Van corporaties wordt verwacht dat zij meer aandacht  besteden aan de interne bedrijfsvoering. Vraagstukken als efficiency, effectiviteit, risicobeheersing, controlling en kostenbeheersing vragen meer tijd en aandacht.

 

Waar komt die aandacht nu eigenlijk vandaan en hoe groot is de noodzaak om dit vraagstuk op juiste wijze binnen de organisatie te beleggen. Corporaties zijn reeds lange tijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële continuïteit. Dit komt er op neer dat zij op de korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen.

 

De herziene woningwet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet heeft geleid tot een herijking van het speelveld van corporaties. Dit heeft grote gevolgen voor het verdienmodel van de corporatie. Het verdienmodel zit in de stenen, wat betekent dat u uw geld verdient met de exploitatie van uw bezit. Wat is de invloed van passend toewijzen, scheiding DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB en de verhuurderheffing op uw verdienmodel?

 

Belangrijk is dat corporaties de toegang tot de kapitaalmarkt veiligstellen. Dit kan alleen met voldoende borgingsruimte van het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw). Deze borgingsruimte wordt verkregen wanneer de corporatie voldoet aan een aantal ratio’s zoals door het WSW vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties houdt hierop toezicht aan de hand van de door de corporatie aangeleverde DVI en DPI, oftewel; CorpoData.

 

Is financiële sturing dan niets anders dan een kunstje? Als we binnen de structuur van de corporatie deze ratio’s beleggen dan komt het allemaal wel goed? Financiële sturing is meer dan dat! Dit is niet alleen het vraagstuk van de afdeling financiën maar raakt alle afdelingen binnen uw organisatie. Financiën is geen doel maar een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Elke afdeling binnen uw organisatie levert hier een bijdrage aan, dus zal ook elke afdeling hierbij betrokken moeten worden. Het gaat bij financiële sturing dan ook om bewustwording binnen de gehele organisatie. Maatschappelijk presteren is financieel renderen.

 

Hoe kijkt u hier tegen aan binnen uw eigen corporatie? Bent u een maatschappelijke instelling met een vastgoedvoorraad of een belegger in vastgoed met een maatschappelijke taak? Kortom; hoe hoger het rendement, hoe meer u in staat bent uw maatschappelijk doelen te realiseren. De keuze is aan u. Welke keuze u ook maakt, dit zal effect hebben op het verdienmodel van de corporatie.

 

Waar de corporatie nog niet zo lang geleden activiteiten gestuurdeorganisaties waren waar vastgoed zich bezighield met de stenen, wonen met de klant en financiën met de centen, is er nu sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen alle partijen. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en een andere stijl van leidinggeven. Dit zal leiden tot een andere cultuur binnen de organisatie. Kortom; financiële sturing is méér dan techniek en een kunstje.

 

Het driekamermodel kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Het gaat bij dit model om de samenhang en samenwerking tussen de maatschappelijke kamer, vastgoedkamer en vermogenskamer. Deze verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie is van wezenlijk belang om het verdienmodel veilig te stellen en de bewustwording binnen uw organisatie te vergroten. Om uw organisatie echt aan te passen aan de veranderde rol en positie van corporaties zult u vanuit een herijking van doelstellingen, missie en visie een duidelijke focus moeten hebben over welke eisen aan de kwaliteit van uw organisatie worden gesteld. Denken als belegger en doen als een corporatie vraagt om een herijking van uw corporate identity.

 

Tijdens trainingen van FBTA wordt met name op deze organisatieontwikkelingen ingegaan. Financiële sturing en verantwoording is geen kunstje. Het is geen doel, maar een middel en van belang voor iedereen die werkzaam is bij een corporatie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.fbta.nl.

 

-Alfred Landmeter

Nov 10, 2017
Categorie: Communicatie

In een vestiging van onze corporatie is een vervelend incident geweest: een huurder stelt dat hij tijdens een bezoek is gestruikeld over een losliggende mat en stelt ons nu aansprakelijk. Twee klantenservicemedewerkers waren erbij en hebben het zien gebeuren. Omdat ik er zelf niet bij was, heb ik geprobeerd te achterhalen wat er nu precies is voorgevallen. Los van elkaar heb ik de medewerkers gevraagd het verhaal te vertellen. Op enkele punten wijken de verhalen echt van elkaar af. Is dat nou een teken dat een van beiden liegt? Ze hebben toch echt allebei hetzelfde zien gebeuren!


Waarnemen: hoe werkt het?

Iedereen wordt via zijn zintuigen voortdurend blootgesteld aan prikkels. Omdat die enorme hoeveelheid prikkels niet te verwerken is, wordt er –gelukkig- automatisch in je brein een selectie gemaakt in het aanbod. Pas als je bewust en met verstand de prikkel registreert, is er sprake van een waarneming, een gewaarwording. Een fout die heel veel mensen maken, is dat ze denken dat hun zintuigen onafhankelijke instrumenten zijn: wat zij waarnemen is ook automatisch precies datgene dat zij menen dat het is. Niets is echter minder waar.


Waarnemen en interpreteren gebeurt razendsnel. Je zoekt als vanzelf naar verbanden en samenhang in de waarnemingen. Hierdoor ga je, zoals gezegd, automatisch gegevens selecteren en informatie onderbrengen in behapbare schema’s: goed – fout, aangenaam – vervelend. Dat gebeurt op basis van ervaring en kennis over bepaalde zaken, behoeften, interesses, vooroordelen en je referentiekader. Vraag bijvoorbeeld een kapper naar een omschrijving van een persoon. De kans is groot dat hij je details over de haarkleur en haardracht van die persoon kan vertellen. Bij iemand die die interesse niet heeft, kost dat vaak meer moeite. Maar in veel gevallen kan zo iemand wel weer makkelijker andere informatie geven, vanuit zijn of haar kennis, interesses en referentiekader.


Waarnemen of ‘voor waar aannemen’: stel de juiste vragen!

Houd rekening met de beperkingen in ieders waarnemingen: wat jij ziet als ‘de’ werkelijkheid, ziet een ander wellicht anders. Dat ligt niet aan jou of aan de ander, maar aan ieders referentiekader. Probeer daarom bij onderzoek naar een incident antwoord te geven op de 7 ‘gouden’ W’s: Wie, Wat, Waar, Waarmee, Welke wijze, Wanneer, Waarom. Sta met name goed stil bij de 8e gouden W, de reden van wetenschap. Het gaat immers om waarheidsvinding, Fact Finding!


De achtste W moet de vraag beantwoorden op welke wijze iemand de informatie heeft verkregen. Je moet je altijd afvragen hoe, dus op welke manier, jijzelf maar ook de betrokkene(n) iets heeft/hebben waargenomen.


Fact Finding biedt handvatten

De training Fact Finding leert je om de juiste vragen te stellen om de waarheid boven tafel te krijgen. Op 8-9 november start de eerstvolgende training. Kijk hier voor meer informatie en aanmelden.

 

Sep 26, 2017
Categorie: Algemeen

Je gedachten de baas


Gedachten zijn onze grootste vriend en vijand te gelijk. Ze kunnen ons tot grootte hoogte brengen en ons letterlijk tot de dood aan toe gekdraaien. Zo bleek in een recente studie dat mensen liever een elektrische schok kregen dan alleen te zijn met hun gedachten. Deelnemers moesten 6 tot 15 minuten alleen zijn zonder afleiding in een lege kale ruimte. 67 procent van de mannelijke deelnemers en 25 procent van de vrouwelijke deelnemers gaf zichzelf liever een elektrische schok dan dat ze de tijd uit moesten zitten.

 

Eigenlijk kun je dat zonder onderzoek ook wel bedenken, kijk maar hoe nijdig vliegtuigpassagiers worden als het entertainmentschermpje het niet doet en ze 5 min met zichzelf zijn opgescheept. Onze tactiek om met onze vervelende gedachten om te gaan (als we ze al bewust zijn!), is ze te onderdrukken of ze juist blindelings te volgen (de zak chips is op voordat je er erg in hebt). Gelukkig is er ook een derde optie; Mindfulness biedt een techniek om je gedachten van een gezonde afstand te bezien, zodat je de baas blijft welke je bewust wilt volgen en welke je wilt loslaten. Met andere woorden: vrijheid.

 

Oefensuggestie: Neem vandaag 5 min de tijd om opmerkzaam te zijn van gedachten die opkomen. Hou het simpel en plak er een simpel etiketje op ‘Denken’ zonder je in de inhoud van het verhaal te verdiepen, het te willen begrijpen, door te willen analyseren of fantaseren. Succes!

 

Mindfulnesstraining is geschikt wanneer je:
- beter om wilt leren gaan met spanning, onrust en piekeren.
- beter om wil leren gaan met lichamelijke klachten
- af wilt van het gevoel ‘geleefd te worden’
- beter wilt slapen
- beter om wilt gaan met emoties die je soms overspoelen

 

Nieuwsgierig? Mocht je iemand weten, of zelf interesse hebben is dit een mooie gelegenheid.  Schrijf je dan nu in!

 

Wat is mindfulness? De basis van mindfulness is aandacht brengen in de enige tijd die we hebben: nu. Om in elk moment van je leven, ook de meest pijnlijke, zo volledig mogelijk en gelukkig te leven. Zoals je je spieren in de sportschool traint, kun je ook deze vaardigheid trainen. Het biedt een manier om je aandacht te trainen, zodat die niet willoos heen en weer schiet tussen toekomst en verleden, maar daar waar jij hem hebben wilt. Deze wetenschappelijk onderbouwde methode leert je stap voor stap stress beter te hanteren, minder te piekeren, je concentratie te verbeteren en je zelfvertrouwen en je veerkracht te verhogen. Dit doen we onder andere door middel van aandachts-, concentratieoefeningen. Deelnemers ervaren deze training als waardevol.

Sep 4, 2017

Pagina 1 van 3  > >>