Vragen? Bel 0341-820213
Samen blijven leren
Home > Blog

Financiën

Categorie: Financiën

Het is een jaarlijks terugkerend fenomeen bij woningcorporaties: de afrekening servicekosten. Rolt 'ie met de spreekwoordelijke druk op de knop uit het systeem of is het iedere keer weer een tijdrovende kwelling met veel vragen, onduidelijkheden en bezwaren? Helaas is ‘t laatste nog vaak het geval.

 

Toch hoeft het allemaal niet zo moeilijk te zijn, maar er zijn wel een aantal zaken die je goed geregeld moet hebben. Duidelijkheid, structuur en transparantie zijn hierbij heel belangrijk. Een goed automatiseringssysteem dat de afrekening verwerkt is meegenomen, maar dat bepaalt niet hoe goed de afrekening is.

 

Voor duidelijkheid kan je gebruik maken van het handboek servicekosten van de huurcommissie. Houd je zo goed mogelijk aan de regels en afspraken die hierin zijn opgenomen. De meest voorkomende situaties zijn hierin beschreven, bijv. welke kosten je in rekening mag brengen en welke niet. De huurcommissie toetst bezwaren m.b.v. het handboek.

 

Structuur:
Zorg ervoor dat de relatie tussen voorschotten en kosten duidelijk is en hoe de kosten verdeeld worden over de diverse woningen.

 

Transparantie:
Voor je eigen administratie, maar ook voor de huurder die je een afrekening stuurt, is het van belang om een specificatie van de diverse kosten te maken. Bij vragen moet je kunnen aantonen waar de kosten uit bestaan.

 

In de cursus ‘Stook- en servicekosten in de praktijk’ van FBTA leer je hoe je met de meest voorkomende stook- en servicekosten om moet gaan en welke bijzonderheden daar bij komen kijken. Daarnaast leer je met behulp van een praktische handreiking hoe je structuur kunt aanbrengen. Verder krijg je tal van praktische tips uit de praktijk van een docent met veel ervaring op het gebied van stook- en servicekosten. Ook de laatste ontwikkelingen rondom de warmtewet en zonne-energie in de servicekosten worden behandeld.

 

Kijk hier voor meer informatie en actuele data van deze training!

 

-Alfred Landmeter

 

Feb 12, 2018
Categorie: Financiën

Financiële sturing: Structuur of Cultuur?


Van corporaties wordt verwacht dat zij meer aandacht  besteden aan de interne bedrijfsvoering. Vraagstukken als efficiency, effectiviteit, risicobeheersing, controlling en kostenbeheersing vragen meer tijd en aandacht.

 

Waar komt die aandacht nu eigenlijk vandaan en hoe groot is de noodzaak om dit vraagstuk op juiste wijze binnen de organisatie te beleggen. Corporaties zijn reeds lange tijd zelf verantwoordelijk voor hun eigen financiële continuïteit. Dit komt er op neer dat zij op de korte en lange termijn aan hun financiële verplichtingen moeten kunnen voldoen.

 

De herziene woningwet speelt hierin een belangrijke rol. Deze wet heeft geleid tot een herijking van het speelveld van corporaties. Dit heeft grote gevolgen voor het verdienmodel van de corporatie. Het verdienmodel zit in de stenen, wat betekent dat u uw geld verdient met de exploitatie van uw bezit. Wat is de invloed van passend toewijzen, scheiding DAEB (diensten van algemeen economisch belang) en niet-DAEB en de verhuurderheffing op uw verdienmodel?

 

Belangrijk is dat corporaties de toegang tot de kapitaalmarkt veiligstellen. Dit kan alleen met voldoende borgingsruimte van het WSW (waarborgfonds sociale woningbouw). Deze borgingsruimte wordt verkregen wanneer de corporatie voldoet aan een aantal ratio’s zoals door het WSW vastgesteld. De Autoriteit Woningcorporaties houdt hierop toezicht aan de hand van de door de corporatie aangeleverde DVI en DPI, oftewel; CorpoData.

 

Is financiële sturing dan niets anders dan een kunstje? Als we binnen de structuur van de corporatie deze ratio’s beleggen dan komt het allemaal wel goed? Financiële sturing is meer dan dat! Dit is niet alleen het vraagstuk van de afdeling financiën maar raakt alle afdelingen binnen uw organisatie. Financiën is geen doel maar een middel om onze maatschappelijke doelen te realiseren. Elke afdeling binnen uw organisatie levert hier een bijdrage aan, dus zal ook elke afdeling hierbij betrokken moeten worden. Het gaat bij financiële sturing dan ook om bewustwording binnen de gehele organisatie. Maatschappelijk presteren is financieel renderen.

 

Hoe kijkt u hier tegen aan binnen uw eigen corporatie? Bent u een maatschappelijke instelling met een vastgoedvoorraad of een belegger in vastgoed met een maatschappelijke taak? Kortom; hoe hoger het rendement, hoe meer u in staat bent uw maatschappelijk doelen te realiseren. De keuze is aan u. Welke keuze u ook maakt, dit zal effect hebben op het verdienmodel van de corporatie.

 

Waar de corporatie nog niet zo lang geleden activiteiten gestuurdeorganisaties waren waar vastgoed zich bezighield met de stenen, wonen met de klant en financiën met de centen, is er nu sprake van een wederzijdse afhankelijkheid tussen alle partijen. Dit vraagt om samenwerking, afstemming en een andere stijl van leidinggeven. Dit zal leiden tot een andere cultuur binnen de organisatie. Kortom; financiële sturing is méér dan techniek en een kunstje.

 

Het driekamermodel kan hierbij een belangrijke bijdrage leveren. Het gaat bij dit model om de samenhang en samenwerking tussen de maatschappelijke kamer, vastgoedkamer en vermogenskamer. Deze verbinding tussen de verschillende afdelingen binnen uw organisatie is van wezenlijk belang om het verdienmodel veilig te stellen en de bewustwording binnen uw organisatie te vergroten. Om uw organisatie echt aan te passen aan de veranderde rol en positie van corporaties zult u vanuit een herijking van doelstellingen, missie en visie een duidelijke focus moeten hebben over welke eisen aan de kwaliteit van uw organisatie worden gesteld. Denken als belegger en doen als een corporatie vraagt om een herijking van uw corporate identity.

 

Tijdens trainingen van FBTA wordt met name op deze organisatieontwikkelingen ingegaan. Financiële sturing en verantwoording is geen kunstje. Het is geen doel, maar een middel en van belang voor iedereen die werkzaam is bij een corporatie.

 

Meer weten over dit onderwerp? Kijk op www.fbta.nl.

 

-Alfred Landmeter

Nov 10, 2017
Categorie: Financiën

De 20/80 regel

Een veel gehoorde opmerking bij corporaties is: waar en hoe kan ik mijn kostenstructuur verder optimaliseren? Corporaties die hun financiën verder op orde willen brengen kijken hierbij vaak naar de grote uitgaven als personeel en onderhoud. Deze zijn op korte en lange termijn door de corporatie zelf beïnvloedbaar en op de achterkant van een sigarendoos is relatief makkelijk in kaart te brengen wat de financiële gevolgen van de bezuinigen zijn. Hierop is ook de 20/80 regel van toepassing: 20 procent van de maatregelen levert een rendement van 80 procent op.

Maar wat zijn de gevolgen van deze maatregelen? Als de inspanningsverplichting van de corporatie gelijk blijft neemt de werkdruk alleen maar verder toe. Wat betekent dit voor de dienstverlening aan de klant? Is er voldoende capaciteit op opvolging te geven aan alle acties die van de corporaties wordt gevraagd? De kracht van corporaties is dat zij weten wat er zich afspeelt in de wijk om zodoende op adequate wijze maatregelen te nemen.

Verdienmodel onder druk

Bezuinigen op onderhoud kan gevolgen hebben voor het verdienmodel van de corporatie. Verhuurbaarheid, waardeontwikkeling en huurontwikkeling kunnen onder druk komen te staan. Zijn dit dan wel de juiste acties? Vanzelfsprekend is het altijd goed om kritisch te kijken naar dit soort posten. Op korte termijn wellicht wel. En op de lange termijn? Zolang het middel niet erger is dan de kwaal.

Alfred Landmeter

 

Financiën zijn voor corporaties geen doel op zich, ze hebben geen aandeelhouders die een financieel rendement vragen. Corporaties zijn maatschappelijke instellingen welke een maatschappelijke bijdrage aan de samenleving leveren. Om deze bijdrage mogelijk te maken moet er ook een financieel rendement gerealiseerd worden.

 

De herziene woningwet


De herziene woningwet heeft grote gevolgen voor het financiële speelveld van corporaties. Terug naar de kerntaak, passend toewijzen en oplopende verhuurdersheffing zetten het verdienmodel verder onder druk. Wat kunnen corporaties dan nog meer doen? Vaak zien we de kleine dingen over het hoofd of die lijken niet belangrijk. Echter alles bij elkaar kan dit toch tot aanzienlijke besparingen leiden.

 

Hierbij kan onder andere gedacht worden aan het doorlichten van de bestaande kostenstructuur w.o. Abonnementen, verzekeringen, optimalisatie van bedrijfsprocessen etc. Daarnaast is het belangrijk dat medewerkers zich bewust zijn van de financiële gevolgen van hun handelingen. Kostenbewustzijn is voor iedereen van groot belang. FBTA organiseert speciaal voor dit doel de training kostenbewust werken. Of neem een kijkje naar het volledige aanbod van financiële trainingen.

 

Apr 4, 2017
kostenbesparingen