Algemene voorwaarden

1. Algemeen

 1. De juridische verbintenissen die wij met u hebben worden beheerst door deze algemene voorwaarden, de getekende samenwerkingsovereenkomst en eventueel door andere bij onderhandse akte (dus schriftelijk en ondertekend door u en ons) gemaakte afspraken. Dit betekent ook dat offertes en aanbiedingen vrijblijvend zijn, totdat deze door u en ons zijn ondertekend.
 2. Als in een al dan niet door ons ondertekende offerte of aanbieding staat dat deze voor een bepaalde termijn door u moet worden ondertekend en door ons moet zijn ontvangen, kunt u er geen rechten aan ontlenen als deze na de betreffende termijn is ondertekend en door ons ontvangen.
 3. Als een offerte of aanbieding een kennelijke vergissing of verschrijving bevat, kunt u daar geen rechten aan ontlenen.
 4. Als wij afspraken met u maken waarbij wij uitgaan van door u aangeleverde informatie, garandeert u dat die informatie juist en volledig is.
 5. Wij maken doorlopend kosten voor het in stand houden van De Corporatie Academie. Daarom beschouwen zowel wij als u de door ons te leveren prestatie als ondeelbaar.
 6. Als een met u gemaakte afspraak ongeldig blijkt te zijn, blijven de andere afspraken in stand. Wij zullen dan een nieuwe wel geldige afspraak met u maken die de strekking van de ongeldig gebleken afspraak zo goed mogelijk benadert.

2. Afwijkende voorwaarden

 1. Er kan van deze voorwaarden worden afgeweken. Afwijkende afspraken zijn echter alleen geldig als deze bij onderhandse akte (dus schriftelijk en ondertekend door u en ons) zijn overeengekomen.

3. De Corporatie Academie – Algemeen

 1. Wij vullen de online applicatie De Corporatie Academie met relevante gegevens van u en uw personeel. Eventuele mutaties in deze gegevens kunt u zelf doorvoeren, of op verzoek tegen betaling door De Corporatie Academie laten doorvoeren.
 2. Personeel dat toegang heeft tot De Corporatie Academie kan zich inschrijven voor een leeractiviteit door het inschrijvingsproces te doorlopen.
 3. Nadat het volledige inschrijvingsproces succesvol is doorlopen, plannen wij de deelnemer in voor de leeractiviteit.
 4. Alleen het aantal medewerkers waar u De Corporatie Academie voor afneemt en waarvan de gegevens zijn ingevoerd, mogen De Corporatie Academie gebruiken.
 5. Alle rechten van intellectueel eigendom die rusten op De Corporatie Academie berusten uitsluitend bij De Corporatie Academie. Het is niet toegestaan om door De Corporatie Academie geleverde diensten en/of materialen te vermenigvuldigen en/of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van De Corporatie Academie.
 6. Wij verstrekken geen garanties met betrekking tot de werking van De Corporatie Academie.

4. De Corporatie Academie – Aanmelden en afmelden

 1. Gebruikers van de online applicatie De Corporatie Academie hebben toegang tot een gepersonaliseerde webpagina. Via deze pagina hebben zij toegang tot een catalogus van leeractiviteiten en kunnen zij zich hiervoor inschrijven.
 2. Wanneer iemand zich inschrijft voor een leeractiviteit, ontvangt diegene daarvan een bevestiging per e-mail.
 3. Vanaf het moment van inschrijving geldt een bedenktermijn van 14 dagen.
 4. Inschrijvingen zijn in beginsel persoonsgebonden. Dat houdt in dat alleen de deelnemer die zich inschrijft de leeractiviteit kan volgen. Echter, de wederpartij is gerechtigd om zonder bijkomende kosten een vervanger te regelen voor (een gedeelte van) de leeractiviteit, mits e.e.a. 3 weken voorafgaand aan de leeractiviteit aan De Corporatie Academie gecommuniceerd is.
 5. Een inschrijving kan worden geannuleerd door middel van het sturen van een schriftelijke mededeling aan ons, of door telefonisch contact op te nemen met onze helpdesk.
 6. Kosteloze annulering kan uiterlijk tot 3 weken voor aanvang van de opleiding. Als een inschrijving daarna wordt geannuleerd, blijft de volledige prijs verschuldigd. Als een gebruiker niet deel kan nemen aan een opleiding maar deze niet tijdig annuleert, blijft de volledige prijs ook verschuldigd. Van het bepaalde in art. 7:411 BW wordt, voor zover rechtens mogelijk, afgeweken.

5. De Corporatie Academie – Planning

 1. Wij mogen het tijdstip en de locatie waarop een opleiding plaatsvindt, wijzigen. Een wijziging zullen wij zo snel mogelijk aan de gebruiker meedelen.
 2. Als er onvoldoende inschrijvingen voor een aangeboden leeractiviteit zijn, mogen de aanbieder van de opleiding en wij deze annuleren. Eventueel door u aan ons vooruitbetaalde bedragen worden zo snel mogelijk door ons aan u teruggestort.
 3. Als op het moment waarop de gebruiker zich inschrijft voor een cursus nog niet bekend is wanneer of waar deze wordt gegeven, dan zullen wij de gebruiker zo snel als mogelijk is informeren over de locatie en het tijdstip.

6. Helpdesk

 1. Wij fungeren als helpdesk voor alle aangesloten medewerkers. Dit houdt in dat u en uw medewerkers bij ons terecht kunnen voor leeradvies op alle niveaus binnen uw organisatie, en voor vragen over het werken met de online applicatie De Corporatie Academie.
 2. Onze helpdesk is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag tussen 9:00 en 17:00 uur.

7. GoodHabitz

 1. U kunt in aanvulling op de online applicatie De Corporatie Academie tegen betaling gebruik maken van het online trainingsaanbod ‘Alle trainingen, altijd!’ van GoodHabitz. Gebruikers kunnen met hun bestaande account inloggen om gebruik te maken van GoodHabitz.
 2. Alleen het aantal medewerkers waar u GoodHabitz voor afneemt en waarvan de gegevens zijn ingevoerd, mogen GoodHabitz gebruiken.
 3. Wij verstrekken geen garanties met betrekking tot de werking van GoodHabitz.
 4. De Corporatie Academie spant zich te allen tijde volledig in om haar verplichtingen op optimale wijze uit te voeren. Als desondanks op enig moment sprake mocht zijn van onderbreking in de levering, geeft dit u (en ons) géén recht op (gedeeltelijke) restitutie of korting. Tevens bent u in dat geval niet gerechtigd tot verrekening en/of opschorting van verplichtingen jegens ons.
 5. GoodHabitz mag het aanbod van de diensten/cursussen aanpassen.
 6. U mag geen diensten ontwikkelen die concurrerend zijn met GoodHabitz.
 7. Alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op GoodHabitz, berusten uitsluitend bij GoodHabitz en/of haar licentiegevers.
 8. Het is u niet toegestaan de programmatuur en/of content van GoodHabitz te vermenigvuldigen en/of over te dragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van GoodHabitz.
 9. GoodHabitz wordt geleverd zoals het is, zonder bijkomende diensten of recht op aanpassingen.

8. Brochures en intellectuele eigendomsrechten

 1. Als wij brochures of andere documenten aan u verstrekken, blijven deze onze eigendom. Zonder onze toestemming mag u ze niet kopiëren of openbaar maken aan derden. Op eerste verzoek moet u ze teruggeven.
 2. Wij zijn eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op door ons geleverde diensten en producten. Tenzij wij dat bij onderhandse akte (dus schriftelijk en door beide partijen ondertekend) afspreken, verstrekken wij geen gebruiksrechten op ons eigendom.

9. Inspanningsverplichting en aansprakelijkheid

 1. Als wij met u afspreken binnen een bepaalde termijn iets te doen, is deze termijn geen fatale termijn. Mocht het helaas niet lukken binnen de bepaalde termijn, dan krijgen wij een redelijke termijn om het alsnog uit te voeren.
 2. Als u ons een opdracht geeft, spannen wij ons in om deze uit te voeren. Wij hebben echter niet alles in de hand. Het kan dus voorkomen dat wij uw opdracht niet, of niet goed, uitvoeren. Tenzij wij ons onvoldoende hebben ingespannen, zijn wij in dat geval niet aansprakelijk.
 3. Mochten wij tegenover u tekort schieten in de nakoming van een opdracht door een cursus niet aan te bieden, dan zijn wij niet aansprakelijk als we vervolgens dezelfde of een gelijkwaardige cursus kosteloos aan u aanbieden.
 4. Mochten wij aansprakelijk zijn voor door u geleden of te lijden schade, dan is de omvang van de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat u aan ons heeft betaald voor de dienst in verband waarmee mij aansprakelijk zijn in het kalenderjaar waarin de schadeveroorzakende gebeurtenis plaatsvond. Deze beperking geldt ook als sprake is van meerdere schadeveroorzakende gebeurtenissen in een kalenderjaar.
 5. Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder wordt verstaan: schade die niet het directe gevolg is van onze tekortkoming.
 6. Onze aansprakelijkheid is niet beperkt als wij aansprakelijk zijn wegens opzet of bewuste roekeloosheid.

10. Vrijwaring

 1. U vrijwaart ons voor vorderingen van derden in verband met de door ons aan u geleverde of te leveren diensten.
 2. Als een derde een vordering op ons heeft, moet u ons op ons verzoek bijstaan en alle door ons verzochte informatie aanleveren.

11. Meerwerk

 1. Als tijdens de uitvoering van een opdracht blijkt dat het meer werk kost om aan uw wensen te voldoen dan was voorzien, is sprake van meerwerk. Als wij meerwerk uitvoeren mogen wij dat conform het afgesproken tarief aan u in rekening brengen.
 2. Als de uitvoering van een opdracht meer tijd kost dan was voorzien omdat u onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt, of gegevens niet tijdig heeft verstrekt, is sprake van meerwerk.

12. Uw medewerking

 1. Bij de uitvoering van een opdracht zijn wij vaak van u afhankelijk. U zal daarom altijd, gevraagd en ongevraagd, alle relevante informatie aan ons verstrekken.
 2. Als u deze gegevens niet verstrekt mogen wij de nakoming van de overeenkomst opschorten.
 3. U garandeert dat de aan ons (en GoodHabitz) aangeleverde gegevens juist en niet misleidend zijn.

13. Prijswijziging en kosten van derden

 1. Wij mogen onze prijzen tijdens de duur van een overeenkomst met ingang van het eerstvolgende kalenderjaar wijzigen.
 2. Als wij bij de uitvoering van een opdracht voor u kosten maken door derden in te schakelen, mogen wij deze aan u doorbelasten.
 3. Eventuele heffingen van bestuursorganen in verband met de uitvoering van een opdracht voor u, komen voor uw rekening.

14. Betaling en zekerheid

 1. U moet onze facturen binnen 30 dagen na de factuurdatum betalen. Dit is een fatale termijn. Als u niet binnen deze termijn heeft betaald, bent u in verzuim. Wij mogen dan rechtsmaatregelen tegen u nemen.
 2. Ook als u geen gebruik van de diensten maakt, bent u de afgesproken betaling verschuldigd.
 3. Opschorting of verrekening van een betalingsverplichting aan ons is niet toegestaan.
 4. Als u in verzuim verkeert, mogen wij zekerheid van u verlangen. U moet dan binnen 14 dagen na ons daartoe strekkende verzoek een voorschot betalen of zekerheid verstrekken in de vorm van een pandrecht op uw debiteuren.
 5. Als u in gebreke blijft met tijdige betaling bent u van rechtswege in verzuim en bent u de wettelijke handelsrente verschuldigd. U bent rente verschuldigd over iedere maand, of gedeelte van de maand, waarbij een gedeelte van de maand wordt beschouwd als de gehele maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat u in verzuim bent tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 6. Vanaf het moment dat u in verzuim bent, moet u alle door ons gemaakte (buiten)gerechtelijke kosten en executiekosten verband houdende met de incasso van de gefactureerde bedragen aan ons voldoen.
 7. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
 8. Als wij dat vragen, moet u zekerheid in de vorm van een pandrecht aan ons geven.

15. Klachten

 1. Kwaliteit en klanttevredenheid staan bij ons hoog in het vaandel. Slaan wij de plank mis en heeft u een klacht? Dat vinden wij heel vervelend en lossen wij graag zo spoedig mogelijk in goed overleg op:
  •  Geef uw klacht zo snel en helder mogelijk door aan onze helpdesk per telefoon of e-mail. Wij komen direct met een oplossing of laten weten hoe lang wij nodig hebben om met een passende oplossing te komen.
  • Bent u niet tevreden met de geboden oplossing? Schrijf dan Annedien van Ouwendorp persoonlijk aan: annedien@decorporatie-academie.nl. Dit mag ook per post: De Corporatie Academie t.a.v. Annedien van Ouwendorp, Berencamperweg 8, 3861 MC Nijkerk.
  • Bent u nog altijd niet naar tevredenheid door ons geholpen? Dan mag u de klacht voorleggen aan Paul Tijssen, mediator bij Match-it. Deze zal een bindend advies geven. Eventuele gevolgen zullen snel door ons worden afgehandeld.

Wij reageren altijd uiterlijk binnen veertien dagen op binnengekomen klachten. Als wij langer de tijd nodig hebben om e.e.a. goed voor u uit te zoeken dan laten wij dit binnen veertien dagen weten met een uitleg over de verdere procedure.

16. Rechts- en forumkeuze

 1. Op alle verbintenissen tussen u en ons is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen die wij hebben zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de rechtbank Midden-Nederland, locatie Utrecht.

17. Ontbinding en opschorting

 1. Wij mogen de nakoming van de overeenkomst opschorten of de overeenkomst ontbinden als:
  – U uw verplichtingen tegenover ons niet, niet volledig of niet tijdig, nakomt of wij goede grond hebben om te vrezen dat u deze niet, niet volledig of niet tijdig, nakomt.
  – Wij u vroegen om zekerheid te stellen maar u dat niet of niet tijdig doet;
  – U wordt ontbonden, aan u surseance van betaling is verleend, u in staat van faillissement bent verklaard, de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen op u van toepassing is verklaard of u onder curatele bent gesteld of u de vrije beschikking over uw vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk bent verloren.
 2. Als wij overgaan tot opschorting of ontbinding, zijn wij niet aansprakelijk voor schade die u als gevolg daarvan lijdt.
 3. Als wij de overeenkomst met u ontbonden, zijn onze vorderingen op u direct opeisbaar.
 4. Als de ontbinding of opschorting aan u toerekenbaar is, bent u verplicht de hierdoor ontstane directe en indirecte schade en kosten aan ons te vergoeden.
 5. Het recht op ontbinding om een andere reden dan hiervoor is genoemd wordt uitgesloten.

18. Geheimhouding

 1. Wij verplichten ons over en weer tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die wij van elkaar hebben ontvangen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is gemeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

19. Contractovername

 1. U kan uw verplichtingen aan ons niet overdragen aan derden.