Nieuws

BLOG – Verandering van wetgeving voor scholing per 1 aug.2022

08-09-2022

BLOG – Verandering van wetgeving voor scholing per 1 aug.2022

Verandering van wetgeving per 1 augustus 2022 voor werkgevers en werknemers, betreffende scholing.

De wet, implementatie EU-richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden, zal met ingang van 1 augustus 2022 in werking treden. De richtlijn heeft als algemeen doel, vooraf transparantie en voorspelbaarheid te geven van de inhoud van het werk. Dit leidt, op hoofdlijnen, tot de volgende wijzigingen wat betreft scholing. Voor alle richtlijnen kun je onder aan dit artikel naar de pagina van de Rijksoverheid.

Studiekosten en scholing onder werktijd

De mogelijkheid om studiekosten door werkgever op de werknemer te verhalen is met deze wet beperkt. Het nieuwe artikel 7:611a, lid 2, BW bepaalt, dat de werkgever voor scholing die hij op grond van de wet of de toepasselijke CAO verplicht aan de werknemer moet verstrekken, deze scholing betaalt. De werknemer moet deze scholing, voor zover dat redelijkerwijs mogelijk is, tijdens werktijd (arbeidstijd) kunnen volgen.

Verplichte scholing

Op grond van de wet is de werkgever verplicht de volgende scholing te verstrekken die voor de werknemer noodzakelijk is voor de uitoefening van de functie. Hierbij valt te denken aan:

Scholing die voorkomt dat de werknemer disfunctioneert. Bijvoorbeeld een cursus Engels, als gebleken is dat de werknemer onvoldoende beheersing heeft van de Engelse taal terwijl de werkgever dat voor de uitvoering van de functie wel noodzakelijk vindt.

Scholing die nodig is om de werknemer in staat te stellen mee te gaan met de technologische ontwikkelingen van de functie. Bijvoorbeeld een cursus die de werknemer moet volgen om met een nieuw computersysteem dat de werkgever heeft ingevoerd te kunnen werken.

Scholing die voortzetting van de arbeidsovereenkomst mogelijk maakt in het geval de functie van de werknemer vervalt. De werkgever dient de werknemer in staat te stellen zich door scholing binnen een redelijke termijn te kunnen kwalificeren voor een andere passende functie als zijn functie vervalt.

* Onder dit valt in beginsel niet ook de scholing die noodzakelijk is voor het verkrijgen van een diploma of certificaat waarover de werknemer bij eerste aanvang van de werkzaamheden op grond van een wettelijke verplichting al dient te beschikken om een functie te mogen uitvoeren. Onder omstandigheden kan deze scholing echter wel vallen onder artikel 7:611, lid 1, BW, waardoor artikel 7:611a, lid 2, dan ook van toepassing is.

Met ingang van 1 augustus 2022 geldt dat voor wettelijk- en bij cao verplicht door de werkgever te verstrekken opleidingen geen terugbetalingsbeding mag worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Als een dergelijke bepaling toch in de arbeidsovereenkomst is opgenomen, is deze nietig. In andere gevallen blijft het wel mogelijk om een terugbetalingsbeding overeen te komen.
Verdere verandering in de wetgeving is hier na te lezen.